Technicians (FUNSOM & CNST)

Technicians (FUNSOM & CNST)


KREMNICAN, 

Vladimir

Lab Manager

BAO, Feng

General in Charge

GAN, Mudan

Hongjie DAI's Group

HE, Xiaodie

Nano Materials 

Platform

LIAO, Fan

Mingwang SHAO's 

Group

PENG, Mingfa 

Cleanroom

SHEN, Xueli 

Lifeng CHI's Group

TAN, Xiaofang 

Nanobiotechnology 

Platform

WU, Haihua 

Organic 

Optoelectronics 

Platform

YANG, Xumin

Undergraduate 

TeachingYU, Jia   

Xiaohong 

ZHANG’s Group

ZHAO, Qi

Zhuang LIU's Group

ZUO, Jingrui   

Hongjie DAI's Group                                                                                                                                                            Edited by Groot

返回原图
/