Technicians (FUNSOM & CNST)

Technicians (FUNSOM & CNST)

KREMNICAN, 

Vladimir

Lab Manager

CAO, Youzhi

Nanobiotechnology

Platform

DING, Lingyi

Liangsheng LIAO's Group

GAN, Mudan

Nanobiotechnology

Platform

HAN, Xuejiao

Animal Room

HAN, Yujie

Platform Electron Microscope

HE, Xiaodie

Nano Materials 

Platform


HU, Jinjin

Animal Room-

Caretaker

JIN, Liling

Nanobiotechnology

Platform & Platform Safety

LI,Zi

Platform Safety


LIAO, Fan

Mingwang SHAO's 

Group

PENG, Hong

Animal Room-

Caretaker

SHEN, Xueli 

Lifeng CHI's Group

SHI, Yandi

Jiansheng JIE's Group

SUN,Qi

Minqiang FENG's Group

SUN,YI

NANO-CIC

WANG, Yawen

Lin JIANG's Group

WU, Haihua 

Organic 

Optoelectronics 

Platform

XU, Liuying

Animal Room-

Caretaker

YANG, Xumin

Undergraduate 

Teaching


YU, Jia   

Xiaohong 

ZHANG’s Group

YU, Yingying   

Zhuang LIU's Group

ZENG, Xinyi

Jianxin TANG's Group


ZHAO, Qi

Zhuang LIU's GroupZHANG, Jinpan

Platform Electron Microscope
ZHANG, Zhilin

Animal Room-

Cleaning and Disinfection

ZHUWenchang

Cleanroom


ZONG, Yi

Optics Platform


ZUO, Jingrui

Nanobiotechnology

Platform

                                                                                                                     Edited by Juan Yang

返回原图
/