Technicians (FUNSOM & CNST)

Technicians (FUNSOM & CNST)


KREMNICAN, 

Vladimir

Lab Manager

DING, Lingyi

Liangsheng LIAO's Group

GAN, Mudan

Hongjie DAI's Group

HE, Xiaodie

Nano Materials 

Platform

JIN, Liling

Nanobiotechnology

Platform&Platform Safety

LIAO, Fan

Mingwang SHAO's 

Group

PENG, Mingfa 

Cleanroom


SHEN, Xueli 

Lifeng CHI's Group

SUN,Qi

Minqiang FENG's Group

SUN,YI

NANO-CIC

TAN, Xiaofang 

Nanobiotechnology

Platform

WU, Haihua 

Organic 

Optoelectronics 

Platform

YANG, Xumin

Undergraduate 

Teaching

YU, Jia   

Xiaohong 

ZHANG’s Group

ZHAO, Qi

Zhuang LIU's Group
ZONG, YI

OPtics Platform

ZUO, Jingrui   

Hongjie DAI's Group                                                                                                                       Edited by Juan Yang

返回原图
/